Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - IX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [IX/89/19] z 19.09.2019r w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [IX/90/19] z 19.09.2019r w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [IX/91/19] z 19.09.2019r w sprawie emisji obligacji Gminy Trzebnica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała [IX/92/19] z 19.09.2019r w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka

Uchwała [IX/93/19] z 19.09.2019r w sprawie  zmiany uchwały Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Trzebnica.

Uchwała [IX/94/19] z 19.09.2019r w sprawie przyjęcia Programu „Trzebnicka Rodzina 3+”

Uchwała [IX/95/19] z 19.09.2019r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Uchwała [IX/96/19] z 19.09.2019r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo

Uchwała [IX/97/19] z 19.09.2019r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XII/141/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy, zmienionej Uchwałą Nr XLI/469/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego.

Uchwała [IX/98/19] z 19.09.2019r w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Trzebnica

Uchwała [IX/99/19] z 19.09.2019r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica w rejonie ul. Zielonego Dębu w Trzebnicy.

Uchwała [IX/100/19] z 19.09.2019r uchylająca w części Uchwałę Nr XXVIII/298/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszów, zmienioną UchwałąXLVIII/584/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 lipca 2014 r.

Uchwała [IX/101/19] z 19.09.2019r w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia składu osobowego.

Uchwała [IX/102/19] z 19.09.2019r w sprawie  zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia ich składów osobowych

Uchwała [IX/103/19] z 19.09.2019r w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała [IX/104/19] z 19.09.2019r w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 

Wersja XML