Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Trzebnicy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Trzebnica, dane będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica;
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej:  lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu będą przetwarzane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
 4. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.trzebnica.pl/4986/1200/sesje-rady-miejskiej-w-trzebnicy.html. Odbiorcą danych może być każda osoba, gdyż nagrania stanową informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresem strony internetowej. Dodatkowo Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, do którego zostały zebrane, zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679;
 8. Przetwarzanie Państwa danych będzie następowało na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy o samorządzie gminnym;
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

Wersja XML