Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII Kadencja - XI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XI/117/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [XI/118/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [XI/119/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/295/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała [XI/120/19] z 28.11.2019 r.w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”

Uchwała [XI/121/19] z 28.11.2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy

Uchwała [XI/122/19] z 28.11.2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota

Uchwała [XI/123/19] z 28.11.2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchów Górny

Uchwała [XI/124/19] z 28.11.2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Boleścin

Uchwała [XI/125/19] z 28.11.2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Będkowo

Uchwała [XI/126/19] z 28.11.2019 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Skarszyn

Uchwała [XI/127/19] z 28.11.2019 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Kobylice

Uchwała [XI/128/19] z 28.11.2019 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Brzyków

Uchwała [XI/129/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/330/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Trzebnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała [XI/130/19] z 28.11.2019 r.w sprawie wystąpienia Gminy Trzebnica ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska

Uchwała [XI/131/19] z 28.11.2019 r.w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród

Uchwała [XI/132/19] z 28.11.2019 r.w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Trzebnica, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół placówek Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Trzebnica” oraz nadania zespołowi statutu

Uchwała [XI/133/19] z 28.11.2019 r.w sprawie wprowadzenia programu wsparcia oraz ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych pn. "Gmina Trzebnica Przyjazna Weteranom"

Uchwała [XI/134/19] z 28.11.2019 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Uchwała [XI/135/19] z 28.11.2019 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała [XI/136/19] z 28.11.2019 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała [XI/137/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Trzebnica

Uchwała [XI/138/19] z 28.11.2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała [XI/139/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Jaszyce.

Uchwała [XI/140/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia składu osobowego.

Uchwała [XI/141/19] z 28.11.2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/103/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała [XI/142/19] z 28.11.2019 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica.

Wersja XML