Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Trzebnica prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), na podstawie Rozporządzenia Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Zgodnie z §10 - 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej na stronie organizatora.  Zmiany  wpisu   w rejestrze dokonuje się z urzędu, na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

            1) bezpłatny otwarty dostęp do zawartości rejestru;

            2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej  lub zaczętej stronicy - art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

4. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

            1) odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

            2) odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

6. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700, z późn.  zm.).

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr. 187, poz. 1330).

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Gminy Trzebnica

nr 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107  z dopiskiem: "opłata skarbowa tytułem odpisu z Rejestru Instytucji Kultury".

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

Wersja XML