Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBNICA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

(zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Milicka 47 w Trzebnicy (teren oczyszczalni ścieków komunalnych)

Prowadzący punkt:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO  Sp. z o.o.

Pl. M. J. Piłsudskiego 1

55-100 TRZEBNICA

e-mail :  sekretariat@ergo.trzebnica.pl

tel. (71) 3109956 , 3109992

faks : 71 3123864

Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9ºº do 17ºº oraz w soboty w godzinach 1000 – 1500

 

RODZAJ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW W GPSZOK

- papier,

- szkło,

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,

- komunalne odpady zielone (trawa, liście, gałęzie),

- odpady leków przeterminowanych,

- zużyte baterie i akumulatory,

- chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin pochodzących z gospodarstw domowych

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. zepsute pralki, suszarki, monitory, itp.),

- odpady budowlano-remontowe ** (w ilości do 1 m3  na jedno gospodarstwo domowe/na rok kalendarzowy),

- odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, kanapy, szafy itp.),

- odzież, tekstylia,

- zużyte opony (wyłącznie od aut osobowych),

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Wersja XML